آیا بیشعور با احمق برابر است؟!

دسامبر 7th, 2017
حقیقتش را که بخواهید احمق مجرم نیست ... بیمار است.... معمولاً احمق ها آگاهانه دست به حماقت نمی زنند... خیلی از آن ها حتی فکر می کنند که خردمند و دانا هستند...نه....احمق! احمق ها بیشتر از آنکه موجب تنفر بشوند، مایه... ادامه