انتخابات یا ایستگاه تفکر!

دی ۱۶ام, ۱۳۹۴
انتخابات،جمع کلمه انتخاب به معنای گزیدن یک شیئ یا یک فرد ازمیان چندین شیئ ویا افراد میباشد.جایی که انتخابات هست یعنی اختیار وجود داردفرد مختار است از میان جمعی یکی را انتخاب کند به معنای بهتر انسان آزادی دارد وآزاد است... ادامه