دکترعارف: مدیریت مجلس پست و مقام نیست ولی به خواست مردم عمل می‌کنم.

می 13th, 2016
?حق ندارم به خواست مردم برای تغییر مجلس بی توجه باشم ?منتخب تهران در مجلس دهم در دیدار با اعضای حزب اعتماد ملی: ?مدیریت مجلس پست و مقام نیست ولی به خواست مردم عمل می‌کنم. ?حق ندارم به خواست مردم بی توجه‌ای کنم و مطمئنا بر... ادامه