شوی سالانه “نسل کشی ارامنه”: تحریف تاریخ و هیزم بر تنور نفرت

آوریل 26th, 2015
24 آوریل هر سال را به عنوان روز کشتار ارامنه توسط ترکان عثمانی یاد می دارند. اگرچه تلاش بر این است که این مقوله به عنوان نسل کشی شناخته شود اما آیا واقعا این نگرش درستی است که گذشته هایی هرچند تلخ را هر لحظه مقابل چشم... ادامه