مغان مسموم

بهمن ۱۳ام, ۱۳۹۰
دادپور کارشناس ارشد حشره شناسی برگرفته از : هفته نامه ندای مغان شماره44   از ساليان دور سموم شيميايي براي حفظ محصولات كشاورزي از گزند آفات و بيماريها مورد استفاده بوده و كشاورزان جهت توليد محصول بيشتر از آن بهره... ادامه