تاريخ انتشار :جمعه ۱۱ تیر ۸۹.::. ساعت : ۳:۴۴ ب.ظ
فاقددیدگاه

چگونه فکر دیگران را بخوانیم؟

 ‌حالت تدافعی:‌ ‌‌ ‌اگر انگشتان دست‌ها به‌‌‌بازو گره خورده باشد نشان دهنده حالت تدافعی در برابر حمله‌ای غیر منتظره و ناگهانی یا بی‌میلی برای تغییر چهره شخص است.‌اگر ‌انگشت‌ها مشت شده باشند، حالت بی میلی، شدیدتر است.‌ ‌

‌متفکر:‌گره کردن دست‌ها به دسته‌های صندلی، نشان می‌دهد که شخص سعی دارد احساس خود را مهار کند. اما قفل کردن قوزک پاها به یکدیگر حالت تدافعی است.‌ این ‌حالت بیشتر در مسافران مضطرب هواپیمای هنگام پرواز و فرود آن دیده می‌شود. ‌‌ ‌

دقت:‌‌‌وقتی شخصی انگشت سبابه را روی صورت و بقیه انگشتانش را به صورت گره کرده در پایین صورتش قرار می‌دهد یعنی با دقت است.‌این حالت نشان می‌دهد که وی بادقت زیاد به صحبت‌های شما گوش می‌دهد و یک یک کلمات شما را می‌سنجد و در چهره او حالتی انتقادی به چشم می‌خورد. ‌‌ ‌

بدگمان:‌ ‌‌‌انگشت‌های گره شده زیر چانه و نگاه خیره، نشان دهنده حالت تردید و دودلی اسـت.‌ او بـه صـحـبـت‌های شما و صحت گفته‌هایتان تردید می‌کند. در این حالت ممکن ‌است آرنج او روی میز قرار گرفته باشد. ‌

‌بی‌گناه:‌‌دست‌هایی که روی سینه قرار گرفته باشد، بهترین نمونه برای نشان دادن حالت بی‌گناهی و درستکاری است.‌ این حالت، اثر باقیمانده از شکل سوگند خوردن است ‌که‌‌‌دست را روی قلب قرار می‌دهند. ‌

‌مطمئن:‌ این حالت دست‌ها در مردها نشان می‌دهد به آنچه که می‌گویند اعتقاد و اعتماد کامل دارند و در خانم‌ها کمتر دیده می‌شود. هنگامی که دست خود را به ‌کمر می‌زنند نشان می‌دهند که به آنچه می‌گویند اطمینان دارند. ‌

مـرمـوز: دسـت‌هـای به هم مشت شده زیر‌‌‌چانه، نشان می‌دهد که شخص نظریاتش را پنهان می‌کند و به شما اجازه می‌دهد به صحبت خود ادامه دهید، تنها هنگامی که ‌حرف‌هایتان پایان یافت به شما و نظریات شما حمله خواهد کرد. ‌

ظاهر ساز: ‌او آرام به نظر می‌رسد اما این آرامش پیش از توفان است.‌این حالتی است که بیشتر روِسا به خود می‌گیرند تا خود را به گونه‌ای به زیردستان نزدیک کنند و در ‌عین حال جاذبه آنها نیز کم نشود. ‌

‌اعتماد به نفس:‌ ‌تکیه زدن به صندلی در حــالـتــی کــه دسـت‌هـا پشـت سـر قفـل شـده، نشان‌دهنده اعتماد به نفس قوی است.‌ اگر شـخـصــی در ایــن حــالــت صـحـبــت مـی‌کنـد به‌‌گفته‌های خود اعتماد ‌دارد و اگر به صحبت‌های شما گوش می‌دهد به خود زحمت ندهید، او خود همه ماجرا را می‌داند.‌

نظرات بسته شده است.

556