تاريخ انتشار :یکشنبه ۶ تیر ۸۹.::. ساعت : ۸:۳۵ ب.ظ
فاقددیدگاه

8‌ ‌راه ساده غلبه “برکار امروز را به فردا‌ ‌افکندن”

1- یک لیست از کارهایی را که باید انجام دهید تهیه کنید.‌

2- هدف از انجام آن کار را در یک جمله بنویسید.

‌3- به صورت واقع بینانه هـدف گـذاری کنیـد.

‌4- کار را به قطعات کــوچـکـتــر تـقـسـیـم کنیـد.‌

5- کـارهـایـی را کـه می خواهید انجام دهید به‌صورت معنی دار طراحی کنید.

‌6- بابت انجام هر کار به خودتان جایزه دهید.

‌7- تنها به کارهایی که برنامه ریزی کـــرده ایـــد عــمـــل کـنـیــد.‌

8- زمــانــی را بــه یک کار اختصاص دهید و سپس آن زمان را 2 برابر کنید! ‌

نظرات بسته شده است.

609