تاريخ انتشار :جمعه 12 ژوئن 15.::. ساعت : 9:38 ب.ظ
فاقدديدگاه

حضور مستمر و نظارت مدیرکل شرکت غله وخدمات بازرگانی اردبیل در نحوه خرید گندم

ازاولین روز خرید گندم مازاد برنیاز کشاورزان استان اردبیل درشمال استان(منطقه مغان)اقای مهندس علی نوبخت مدیرکل  شرکت غله وخدمات بازرگانی اردبیل ،باحضور مستمر درمنطقه مستقیما بر روند خرید گندم نظارت دارند.به گزارش شهریمیز اقای نوبخت دربازدید ازسیلوی روح کندی بیله سوار اظهار داشت:ظرفیت مراکزذخیره سازی گندم درسیلوهای خصوصی ودولتی 301 هزارتن بوده وباید باتوجه به پیش بینی 700 هزارتن گندم دراستان ،دراین زمینه هماهنگیهای لازم برای خرید گندم ازکشاورزان و گندم کاران انجام دهیم.وی بابیان اینکه امیدواریم با استفاده از روشها وامکانات جدید،سعی خواهیم کرد اشکالات گذشته  درزمینه خرید رامرتفع سازیم.وجهت تحقق این امراقدامات وبرنامه ریزیهای خوبی درسال جاری برای خرید گندم انجام داده ایم وباایجاد 46 مرکزخرید،کشاورزان برای فروش گندم خود مشکلی نخواهند داشت.انشاءا…

برچسب‌ها:,

نظرات بسته شده است.

1834