تاريخ انتشار :پنجشنبه ۲۰ خرداد ۸۹.::. ساعت : ۱۰:۱۲ ب.ظ
فاقددیدگاه

یا زمانی فرا میرسد که فرزندان از والدینشان بزرگتر شوند ?

از پدری پرسیدند آیا درست است که می گویند: زمانی فرا خواهد رسید که فرزندان  بزرگ تر از  والدین خواهند شد؟
گفت: اتفاقا این موضوع سخت ذهن مرا به خود مشغول داشته است. البته کاری به استعداد و نبوغشان ندارم. منظور من سن و سال آن هاست!
پرسیدند: به چه دلیل؟

گفت:”به این دلیل که برایتان شرح خواهم داد:
وقتی 30 ساله بودم فرزندمان متولد شد. یعنی 30 برابر او سن داشتم.
وقتی 2 ساله شد من 32 سال داشتم . یعنی 16 برابر او سن داشتم.
وقتی 3 ساله شد من 33 سال داشتم. یعنی 11 برابر او سن داشتم.
وقتی 5 ساله شد من 35 سال داشتم. یعنی 7 برابر او سن داشتم.
وقتی 10 ساله شد من 40 سال داشتم. یعنی 4 برابر او سن داشتم.
وقتی 15 ساله شد من 45 سال داشتم. یعنی 3 برابر او سن داشتم.
وقتی30 ساله شد من 60 سال داشتم. یعنی 2 برابر او سن داشتم.
می‌ترسم اگر به همین منوال پیش برود او به زودی از من جلو بزند و بشود پدر من و من هم بشوم پسر او!

 

نظرات بسته شده است.

470